بدنه مربع

بدنه کنگره

بدنه نیلوفری

بدنه های گرد

بدنه خورشیدی

بدنه صدفی