گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه BS OHSAS 18001-2007

گواهینامه BS OHSAS 18001-2007

گواهینامه ISO-10002-2004

گواهینامه Moody CB

گواهینامه ISO-9001-2008

گواهینامه IQNet-9001-2008

گواهینامه DQS Iso 9001.2008

گواهینامه IQnet-Iso-9001.2008

كاربرد علامت استاندارداجباري 2.6.1392

پروانه ساخت چيني مقصود 1392

پروانه ساخت بهداشتي1387

پروانه تاسيس بهداشتي1385

پروانه بهره برداري بهداشتي1385